Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingesteld orgaan. In de MR zijn het team en ouders elk met drie leden vertegenwoordigd. De MR volgt het beleid van de directie en heeft bij een aantal besluiten volgens het MR-reglement,  advies-of instemmingsrecht. Onze MR vergadert ongeveer zeven keer per jaar en geeft
(ongevraagd) advies dan wel instemming aan het beleid van de directie vanuit een proactieve houding.
Oudergeleding Teamgeleding
Rian Huijsmans Rebecca Bernard
Hendri Meier Eline Bloemers
Dirk-Jan de Groot Floor Kloppenborg


jaarplanning_MR_2022-2023.pdf

Presentatie_MR_schooljaar_2020-2021.pdf

MR_Jaarverslag_2022.pdf